ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – podstawowe (ADR). Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z przewozami tych towarów.

 

Wymagania:

Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B
Ukończone 21 lat

WYMAGANA JEDNA KOLOROWA FOTOGRAFIA

Można dostarczyć pierwszego dnia szkolenia. Osoba w pozycji frontalnej patrząca na wprost z otwartymi oczami, twarz nieprzesłonięta włosami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami-wymiary zdjęcia 3,5/4,5 cm

Czas trwania:
Kurs podstawowy liczy 24 godziny

ZAKRES SZKOLENIA

 • Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Główne rodzaje zagrożeń.
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych zagrożeń.
 • Przejazd przez tunele alpejskie i ochrona ładunku.
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów.
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku.
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych.
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu.
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera.
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych.
 • Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej.
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
 • Układanie sztuk przesyłki.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Uprawnienia Państwowe wydawane przez Urząd Marszałkowski.
Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Świadectwo ukończenia kursu ADR.

Uprawnienia ADR należy odnawiać co 5 lat.

Ilość godzin szkolenia uzależniona jest od ilości osób na szkoleniu (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych).

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych UNO

KURS UNO jest kursem pozwalającym uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas.
Kurs ten przygotowuje do egzaminu, aby uzyskać uprawnienia TDT, które są niezbędne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z napełnianiem i opróżnianiem zbiorników takich jak cysterny.
Aby odbyć kurs TDT należy spełnić następujące wymagania:
ukończone 21 lat
wykształcenie zawodowe

 • Kurs UNO (TDT) obejmuje następujące tematy:
 • dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi
 • konstrukcja, dokumentacja i poprawna obsługa urządzeń NO (nalewaki)
 • opisy i oznaczenia stosowane na zbiornikach transportowych
 • właściwości fizyko-chemiczne  towarów niebezpiecznych
 • przepisy BHP i PPOŻ

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, na które ośrodek prowadzi kursy:

Klasa 2        Gazy

Klasa 3        Materiały ciekłe zapalne

Klasa 8       Materiały żrące

Klasa 9       Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary niezaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne i inne).

Zajęcia prowadzone na kursie obejmują zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. Kurs kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.

Uprawnienia, które uczestnik kursu otrzymuje po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, są ważne bezterminowo.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
2 dni – 16 godzin

ZAPISZ SIĘ NA KURS