Projekty Unijne

Projekt „Możliwości dla młodych” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt kierowany jest dla osób z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego i będących:

 • bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy)
 • pracującymi w ramach umowy krótkoterminowej (tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub umowy cywilno-prawnej
 • tzw. osobami ubogo pracującymi (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu)
 • imigrantami lub reemigrantami
 • osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkiem rodziny rolnika

Kursy realizowane w ramach projektu:

 • Spawanie MAG
 • Samodzielny księgowy z arkuszami kalkulacyjnymi

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest wsparcie w postaci:

 • grupowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy

W ramach projektu zapewniamy również:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering
 • badania lekarskie

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

 • Przeszkolony pracownik
 • Sfinansowany 3 miesięczny staż w ramach przyuczenia na stanowisku pracy

Wartość dofinansowania projektu z UE : 336 817,11 PLN

Termin realizacji projektu 01.04.2019-31.12.2019

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU