SZKOLENIA SEP, BHP I PIERWSZA POMOC

KURSY ELEKTRYCZNE, GAZOWE, CIEPLNE – SEP

Grupa 1 Elektryczne

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Opis kursu
Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych należą do uprawnień zawodowych obejmujących najszerszą grupę elektryków.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług związanych z energetyką wymaga, aby pracujący przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych posiadali gruntowną wiedzę techniczną i niezbędne doświadczenie.

Rozporządzenie MGPiPS z 28 kwietnia 2003 r. określa rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

Czas trwania:
Uzależniony od rodzaju szkolenia

Uczestnicy

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat.

Grupa 2 cieplne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło)

Uprawnienia; eksploatacji E i dozoru D

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Do egzaminu na uprawnienia “D” (dozór) mogą przystąpić osoby, które miały już wcześniej wydane uprawnienia “E” (eksploatacja).

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat .

GRUPA 3 GAZOWE

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy).
Uprawnienia; eksploatacji E i dozoru D
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci:

PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -7

Do egzaminu na uprawnienia “D” (dozór) mogą przystąpić osoby, które miały już wcześniej wydane uprawnienia “E” (eksploatacja).

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat.

BHP

Okresowe szkolenia BHP są ustawowym wymogiem nakładanym na pracodawcę, którego skrupulatne przestrzeganie nie tylko minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy, ale także zabezpiecza obie strony: pracownika i pracodawcę. Terminowe i przede wszystkim profesjonalne ich przeprowadzenie również służy obu stronom.

Należy pamiętać, że każdy nowo zatrudniony pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Szkolenia okresowe – zgodnie z rozporządzeniem – powtarzane są co 3, 5 lub 6 lat.

Szkolenie okresowe:

 • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia.

Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

 • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niżraz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niżraz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia z pierwszej pomocy skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym ważnym zakresie.

Oferowane przez nas szkolenia pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych ratowników medycznych, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego (w tym manekiny, aparaty AED, itp.). Program szkolenia z pierwszej pomocy obejmuje kilka kluczowych obszarów tematycznych.

Należą do nich podstawy prawne i zasady postępowania w miejscu zagrożenia, a także 5 bloków tematyczne związane z poszczególnymi rodzajami urazów.

Są to zatrucia i oparzenia; zadławienie, krwawienie iw wstrząsy; urazy głowy, oczu i klatki piersiowej; złamania, zwichnięcia, porażenie prądem, oraz urazy związane z agresją zwierząt; a także resuscytację i postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym. 

Ponadto szkolenia z pierwszej pomocy dotyczą również zakładowego systemu pierwszej pomocy, w tym punkty z apteczkami.

SZKOLENIA Z DEFIBRYLATOREM „AED”

Od kilku lat automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED – automatedexternaldefibrillator) można spotkać w miejscach użyteczności publicznej, firmach i instytucjach.

Charakterystyczna zielona tabliczka z białym sercem wskazuje miejsce przechowywania gotowego do natychmiastowego użycia urządzenia.

Podczas akcji ratunkowej z wykorzystaniem AED należy wykonać kilka prostych czynności, których uczymy w trakcie szkolenia.

Dzięki specjalnym treningowym defibrylatorom symulujemy różne stany pacjenta, odzwierciedlając tym samym realne sytuacje.

Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, szczególnie polecamy je osobom mającym dostęp do publicznych AED (miejsce pracy, centra handlowe, lotniska, stacje metra, muzea itp.).

ZAPISZ SIĘ NA KURS